Nowoczesny ruszt dyszowy typu Rłm dla kotłów węglowych

Oferujemy Państwu dostawę i wymianę istniejącego rusztu w kotłach węglowych wodnych i parowych typu WR ( WLM ) OKR, OR, WCO, PCO.

Proponujemy zastosowaniu unikalnego w skali krajowej nowoczesnego rusztu dyszowego typu Rłm z wielostrefowym podmuchem, wyposażonym w instalację odsysania powietrza nadmiarowego i instalacją schładzającą pokład rusztowy, zapewniającego w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, stabilne i ciągłe spalanie węgla z wysoką sprawnością z utrzymaniem zawartości tlenu na poziomie 6 - 8 % w szerokim zakresie obciążeń tj. 15 - 100% obciążenia nominalnego kotła przy prawidłowym wypalaniu węgla ( mała zawartość części palnych w żużlu ). Pozwala on także efektywnie spalać gorsze gatunki węgla.

Oferowana konstrukcja rusztu, posiadająca dysze podmuchowe o równomiernym wydatku powietrza odpowiednio skierowane, jest także lepiej dopasowana do ekologicznego spalania powszechnie używanych miałów rosyjskich, które charakteryzują się dużą emisją sadzy i unosem popiołu zwłaszcza jak się wyposaży kocioł w instalację powietrza wtórnego " dolnego i górnego" .

Oferowany ruszt posiada układ doprowadzenia powietrza do stref podmuchowych za pomocą kanałów z zabudowanymi szczelnymi przepustnicami oraz z zespołów szczelinowo-dyszowych równomiernego wydatku, przebadanych na stanowisku badawczym przygotowanym zgodnie z PN-EN. przy obciążeniu wysokim, średnim i niskim przy bardzo gęstej siatce pomiarowej pod kątem równomierności rozkładu powietrza do spalania ( ilości i prędkości ) w układzie poprzecznym rusztu, przy bocznym jego doprowadzeniu do rusztu. Wyniki tych badań po uwzględnieniu ich w konstrukcji dysz znalazło odbicie obecnych efektach eksploatacyjnych.

Powyższy układ dyszowy zapewnia, w stosunku do innych rozwiązań, realny przyrost sprawności eksploatacyjnej średniorocznej kotła, dzięki stabilnemu spalaniu węgla z niskim współczynnikiem nadmiaru powietrza λ=1,3÷1,4 przy jednocześnie wysokiej sprawności paleniskowej ηp=97- 95%, zwłaszcza przy węglach tzw. "trudnych", tj. silnie rozdrobnionych o podwyższonej spiekalności lub braku spiekalności oraz obniżonej wartości opałowej. W/w. węgle, z uwagi między innymi na rozproszenie dostawców, mieszanie różnych typów miałów ze sobą, mieszanie mułów energetycznych z miałem, zaczynają stanowić większość dostaw do kotłowni.

Układ spalania na ruszcie cechuje również wyższa dynamika i zmniejszenie czasu odpowiedzi kotła na zadany przyrost wydajności.Ruszt ma Instalację odsysającą powietrza nadmiarowego z rusztu pozwalającą na obniżenie nadmiaru powietrza w kotle i podwyższenie temperatury powietrza podmuchowego co rzutuje na wzrost sprawności kotła. Układ powietrza schładzającego obniża temperaturę pokładu rusztu co podnosi jego trwałość.

Oferowany ruszt typu Rłm posiadać będzie pokład rusztowy z rusztowiną o zawartością chromu 1,5% o podwyższonej odporności temperaturowej ( tradycyjne ruszty mają rusztowiny z zawartością chramu 0,7% ).

Ilość powietrza do poszczególnych stref podmuchowych regulowana jest ręcznie w oparciu o wskazania ciśnienia mikromanometru ( w dostawie ) za pośrednictwem szczelnych przepustnic. Mikromanometr zamontowany jest przy ruszcie w pobliżu w/w przepustnic z przełącznikiem miejsca pomiaru ciśnienia co pozwala palaczowi na bieżącą obserwację efektu zmiany położenia przepustnic.

Zastosowane przepustnice regulacyjne w strefach charakteryzują się dużą szczelnością zamknięcia co umożliwia, przy dużej ilości stref podmuchowych, uzyskiwanie niskich nadmiarów powietrza w szerokim zakresie obciążeń kotła.

Kolektor powietrza podmuchowego posadowiony może być pod lub na stropie palacza.

Nie przewiduje się automatycznego sterowania warstwownicą i strefami rusztu ponieważ koszt takiego rozwiązania jest wysoki a rozwiązanie nie wskazane ponieważ to palacz powinien kontrolować proces spalania węgla na ruszcie i w zależności od sytuacji reagować.

Ruszt napędzany może być przez istniejącą przekładnię napędu rusztu lub nową .

Podsumowując zastosowanie proponowanego rusztu umożliwi:
  • Podniesienie sprawności kotła
  • Spalanie efektywne gorszych gatunków węgla
  • Pracę kotła w szerokim zakresie mocy 15 - 100% mocy
  • Zmniejszenie emisji CO2
  • Pracę z większą niezawodnością
Proponowany typ rusztu od 2013r znalazł zastosowanie w kotłach wodnych o mocy 2 - 25 MW i parowych o wydajności 5 - 42 t pary/godz.

Przy wymianie rusztu proponujemy również wykonanie nowej instalacji powietrza wtórnego z górną i dolną regulowaną dyszą powietrza wtórnego. Dolne powietrze wtórne ( zaporowe ) nie dopuszcza ognia do warstwownicy a górne dopala tlenek węgla i obniża unos pyłu z rusztu.Wykonujemy także usługi związane z
  • Ograniczaniem mocy kotłów co pozwala na wyjście kotłowni z przepisów o handlu uprawnieniami do emisji CO2,
  • Obniżeniem oporów przepływu wody przez kotły.
Polecamy naszą stronę internetową www.solve.pl, gdzie zawarto szereg informacji dotyczących kotłów i ich modernizacji.

W przypadku konieczności z chęcią udzielimy dalszych informacji.