Pomiary sprawności kotłów, emisji zanieczyszczeń

Pomiary sprawności kotłów

Oferujemy wyznaczenie charakterystyki sprawności kotłów, która umożliwia ekonomiczne ustalenie mocy poszczególnych kotłów dla żądanej mocy kotłowni.

Przeważnie posiadacie Państwo w kotłowni przynajmniej 2 kotły o różnym stanie technicznym, często o różnej mocy a więc i o różnych charakterystykach sprawnościowych.

Nie jest więc obojętne z punktu widzenia ekonomicznego, czy pracują kotły o większej sprawności czy o mniejszej. W ramach oferowanych prac wyznaczamy sprawność kotłów dla 3 obciążeń w tym straty: wylotową, niezupełnego i niecałkowitego spalania do otoczenia, a na tej podstawie ich charakterystyki i diagram najbardziej ekonomicznie uzasadnionych obciążeń poszczególnych kotłów przy żądanej mocy kotłowni. Badana jest również szczelność kotła, straty ciśnień po stronie spalin, oraz na życzenie w kotłach WR/WLM 2,5/5, równomierność podgrzewu wody w poszczególnych rurach ekranowych. Dzięki temu można określić stan kotła i jego usterki, co umożliwi zaplanowanie niezbędnych remontów. Wyniki prac przedstawione będą w postaci sprawozdania w 2 egzemplarzach z podaniem oceny stanu kotła i zaleceniami. Przy zleceniu pomiarów dla co najmniej 2 kotłów w kotłowni, zostanie sporządzony diagram ekonomicznego rozdziału mocy kotłów umożliwiający zmniejszenie kosztów paliwa.

Niżej przedstawiono przykład zastosowania diagramu ekonomicznych obciążeń kotłowni.

Kotłownia ma pracować z obciążeniem "1" równym 3,5 MW. Z diagramu wynika, że aby kotły pracowały z największą sprawnością należy obciążyć kotły następująco:

Kocioł nr 1
wyłączony
Kocioł nr 2
5 MW
Kocioł nr 3
wyłączony


Kotłownia ma pracować z obciążeniem "2" równym 8,5 MW. Z diagramu wynika, że aby kotły pracowały z największą sprawnością należy obciążyć kotły następująco:

Kocioł nr 1
wyłączony
Kocioł nr 2
5 MW
Kocioł nr 3
3,5 MW


Kotłownia ma pracować z obciążeniem "3" równym 12,5 MW. Z diagramu wynika, że aby kotły pracowały z największą sprawnością należy obciążyć kotły następująco:

Kocioł nr 1
5 MW
Kocioł nr 2
5 MW
Kocioł nr 3
2,5 MW
Pomiary emisji zanieczyszczeń

Oferujemy Państwu wykonanie pomiarów skuteczności odpylania cyklonów i emisji zanieczyszczeń z kotłów Waszej kotłowni i innych obiektów.

Pomiary emisji i skuteczności odpylania wykonywane są zgodnie z:
  • Zarządzeniem nr 69/94 i 94/92 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
  • PN-Z-04030-7 Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną.
  • PN-87/M-34129 Odpylacze kotłowe. Wymagania i badania montażowe i odbiorcze.
  • PN-93/Z-04009/06 Oznaczenie sumy tlenków azotu w gazach odlotowych.
oraz wytycznymi Katalogu Metod Manualnych "Oznaczenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego" Instytutu Kształtowania Środowiska.

Do wykonywania pomiarów stosowana jest najnowsza generacja pyłomierzy automatycznych P-10ZA, nagrodzona złotym medalem na targach POLEKO 95, oraz analizatory elektrochemiczne GA 60,GA20.

Pracownicy posiadają stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne i zostali przeszkoleni zgodnie z programem zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska.

Pomiary emisji zanieczyszczeń są przez nas wykonywane od 1988r i w poprzednich latach już wykonywaliśmy pomiary dla Państwa. Listę naszych klientów załączamy na życzenie.

Wyniki pomiarów podawane są w formie sprawozdania zawierającego między innymi: podsumowanie wyników i wnioski, ocenę stanu urządzeń, ewentualne przyczyny ich złego funkcjonowania, wskazówki dotyczące poprawnej eksploatacji.