Obsługa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wykonujemy:
 • Operaty ochrony powietrza atmosferycznego;
 • Operaty wodnoprawne;
 • Oceny oddziaływania na środowisko;
 • Programy gospodarki odpadami;
 • Oceny i analizy oddziaływania akustycznego;
 • Obliczenia z tytułu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska;
 • Obliczenia z tytułu naliczania opłaty produktowej;
 • Audyty zgodności dotychczasowego stosowania w firmie przepisów z dziedziny ochrony środowiska z obowiązującym prawem;
 • Zbiorcze zestawienia, sprawozdania, wykazy i wnioski (na podstawie przekazanych dokumentów), wymagane w zakresie ochrony środowiska celem skierowania ich do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.
 • Badania wody i ścieków, gleby, osadów, odpadów
 • Pomiary hałasu i emisji
 • Programy gospodarki odpadami
 • Wnioski o wydane decyzji na emisję pyłów i gazów
Proponujemy:
 • fachową pomoc i doradztwo pod kątem właściwego zrozumienia wszelkich niejasności związanych i wynikających z aktualnie obowiązującego prawa ochrony środowiska;
 • monitorowanie terminów ważności poszczególnych decyzji i bieżące informowanie o wprowadzanych zmianach w dziedzinie ochrony środowiska.