Prace projektowe, ekspertyzy, audytingi

Dokumentacje

Oferujemy nasze usługi w zakresie sporządzania różnego rodzaju dokumentacji:
 • Projektowej kotłów, kotłowni i ich instalacji;
 • Dokumentacje odtworzeniowe kotłów , zbiorników itp. urządzeń dozorowych
 • Dokumentacje koncesyjne, dozorowe
 • Dokumentacje instalacji grzewczo-wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych; elektrycznych;
 • Inwentaryzacji obiektów budowlanych i ich instalacji;
 • Badania stanu kominów;
 • Bilansów cieplnych;
 • Projekty regulacji sieci cieplnych;
 • Związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi, operatami ochrony atmosfery.
Ekspertyzy

 • Kotłów i urządzeń kotłowych
 • Kominów
 • Sprawności kotłów i ich strat ciepła
 • Poprawności doboru urządzeń
Audyting energetyczny

Uprzejmie informujemy, że wykonujemy audytingi energetyczne zakładów przemysłowych , budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej planowanych do ocieplenia lub w których ma być wykonana kompleksowa termorenowacja ( ocieplenie, montaż zaworów termostatycznych, podzielników kosztów, automatyzacja węzła cieplnego, pomiar zużycia ciepła ) jak również budynków nowo wznoszonych.

Opracowanie dla budynków (dla stanu obecnego i przyszłego ) obejmuje:
 • ustalenie minimalnej grubości warstwy ocieplającej ściany zewnętrzne w świetle spełnienia wymogów normy PN-91/B-02020, PN-EN ISO 6946;
 • obliczenie (w oparciu o założony standardowy sezon grzewczy) dla ustalonego według punktu a) ocieplenia ścian zewnętrznych i dla stanu obecnego, strat i zysków ciepła budynku w skali sezonu, zapotrzebowania na moc cieplną, zapotrzebowania netto;
 • podanie zakresu rzeczowego kompleksowej termorenowacji budynku, obejmującej ocieplenie budynku, wyposażenie grzejników w zawory termostatyczne i podzielniki kosztów, zautomatyzowanie węzła cieplnego;
 • szacowanie efektów ekonomicznych i technicznych przeprowadzenia kompleksowej termorenowacji budynku;
 • obliczenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania ciepła E.
Na podstawie audytingu energetycznego budynku można ocenić efektywność poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, porównać miesięczne faktyczne zużycie ciepła przez budynek ze zużyciem obliczonym według standardowego sezonu grzewczego dla województwa konińskiego.

Dla budynków nowo wznoszonych możliwa jest ocena jakości projektu przed jego realizacją, obliczenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania ciepła E (zgodnie z wymogami § 329 Rozporządzenia Ministra Gospodark i Przestrzenneji Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniu).

Auditing zakładu przemysłowego obejmuje:
 • Analizę zużycia czynników energetycznych;
 • Ocenę sposobu eksploatacji;
 • Identyfikacja miejsc strat energii;
 • Propozycje przedsięwzięć modernizacyjnych;
 • Zalecenia eksploatacyjne;
 • Wyliczenie wskaźników efektywności inwestycyjnej.