Modyfikacja układu przepływowego komory paleniskowej kotła WR 25, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ryzyka przegrzewań rur cz. ciśnieniowej zbyt niskiej temperatury spalin

Kocioł WR 25 posiada dysze La Monta, które są powodem dużych spadków ciśnienia przepływającej przez kotły wody, a w konsekwencji dużego zużycia energii elektrycznej związanej z pracą pomp na pokonanie tych oporów. W pierwotnym zamyśle, dysze miały zapewniać odpowiedni rozpływ wody przez poszczególne rury części ciśnieniowej.

Jak wykazały obliczenia, źle dobrane otwory dysz La Monta powodują, że przepływ wody w niektórych rurach ekranowych komory paleniskowej i grodzi jest zbyt mały w stosunku do przejmowanego ciepła w wyniku czego temperatura wody przekracza miejscowo 150 oC.

Szczególnie wysokich temperatur należy się spodziewać w rurach ekranu tylnego leżących naprzeciwko wlotu wody z grodzi do komory ekranu tylnego. Temperatury w nich mogą przekraczać temperaturę nasycenia i może tam występować zjawisko odparowywania wody!

Duże zakłócenia w rozpływie wody mogą wprowadzać też osady powstające na krawędziach otworów dysz o czym pisano w Ciepłownictwie, Ogrzewnictwie, Wentylacji nr 11/2009 w artykule "Wpływ jakości wody na awaryjność kotłów rusztowych typu WR" ( skan artykułu możemy przesłać e-mailem ).

W skutek powyższego ulegają częstym uszkodzeniom rury środkowe ekranu tylnego oraz ekranów bocznych co potwierdzają statystyki awarii.

Aby wyeliminować to ryzyko należy wykonać nowe kryzowanie kotła zapewniające przepływ wody przez rury w ilości odpowiedniej do ich obciążeń cieplnych.

Po modyfikacji w kotle pozostanie jedynie 28 nowo owierconych dysz zabudowanych w komorach ekranów bocznych. Po wykonaniu w/w modyfikacji układu przepływowego kotła WR25 należy się spodziewać obniżenia jego opory przepływu o ok. 0,4 - 0,5 bar w warunkach obliczeniowych tj przy przepływie 365 t/h i temperaturze wody wlotowej 70 oC ( dalsze obniżenie oporów do ok. 1,1 MPa wymaga drobnej ingerencji w część ciśnieniową ). Nasza oferta obejmuje wykonanie i uzgodnienie w UDT dokumentacji koncesyjnej, owiercenie i dostarczenie 28 szt dysz ( 28 szt starych dysze dostarcza użytkownik kotłowni ). Wymiany dysz wykonuje użytkownik we własnym zakresie.

Efekty modernizacji kotła WR25:
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe. Efekty ekonomiczne z tytułu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej są tak duże, że koszty inwestycyjne zwracają się w krótkim czasie.
  • zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia części ciśnieniowej powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej kotła;
  • zmniejszenie pracochłonności związanej z okresowym czyszczeniem dysz. Z 372 dysz La Monta. pozostaje jedynie 28 szt.
  • lepsze dopasowanie układu hydraulicznego do współpracy z pozostałymi kotłami ( np. ze ścianami szczelnymi ).
Oferowane rozwiązanie posiada świadectwo ochronne Urzędu Patentowego RP nr W 118576.

Informujemy, że przy okazji modyfikacji układu przepływowego kotła WR 25 istnieje możliwość obniżenia mocy nominalnej kotła do ok 8 MW. Wymaga to jednak przeprowadzenia analizy parametrów pracy kotła, sieci cieplnej, zabudowanych zabezpieczeń i układu AKpiA.

Spotkaliśmy się z przypadkami konieczności pracy kotłów z tak niskimi mocami, że temperatura spalin jest niższa niż 120 oC. Jeżeli w instalacji odpylania spalin znajduje się filtr workowy wtedy aby uchronić worki przed zawilgoceniem, przełącza się on w tryb awaryjny co skutkuje obniżeniem skuteczności odpylania. Także ze względu na trwałość stalowych kominów temperatura spalin nie powinna być zbyt niska.

Jeżeli takie przypadki występują u Państwa możemy zaoferować likwidację tego problemu po przeanalizowaniu układu technologicznego kotłowni.

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji.